Fondsenwerving

Fondsenwerving

Een fonds is een stichting waarin kapitaal wordt beheerd. Een bekend voorbeeld van een fonds in Den Haag is Fonds 1818. Een fonds wordt opgericht met een bepaald doel, en organisaties kunnen vervolgens een aanvraag doen voor een deel van het budget. Meestal geeft een fonds een deel van de projectkosten, en moeten meerdere fondsen worden aangevraagd.

Overzicht van fondsen in Den Haag

Bekijk hieronder het overzicht van fondsen in Den Haag.

Zorg & welzijn

Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael

Voor sociale organisaties die zich bezighouden met groepen hulpbehoevende jongeren, ouderen, gehandicapten of sociaal kwetsbare groepen binnen Den Haag.


Terschellingsestraat 79

2583 JP Den Haag

stichtingsteunfondsdenbeerpoortugael.stichtingenregister.nl

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Steun aan rechtspersonen die het algemeen belang van mens en dier nastreven.


Wassenaarseweg 64

2596 CJ Den Haag

070 - 324 69 36

[email protected]

www.bylandtstichting.nl

Diaconie der Protestantse Gemeente

Financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen en anderen.


Parkstraat 32

Postbus 371

2501 CJ Den Haag

070 - 318 16 16

[email protected]

www.diaconiedenhaag.nl

Stichting Liduina Fonds

Voor organisaties die zich inzetten voor volwaardige deelname aan de samenleving van kwetsbare of achtergestelde mensen in Den Haag. De komende jaren ligt hierbij de focus op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis.


Postbus 85946

2508 CP Den Haag

[email protected]

www.liduinafonds.nl

Stichting Pape-fonds

Enerzijds individuele financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften en schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland. Alleen professionele hulpverleners kunnen deze steun aanvragen. Anderzijds financiële ondersteuning voor het uitvoeren van kleinschalige maatschappelijke projecten.


Koninginnegracht 15

2514 AB Den Haag

070 - 324 87 96

[email protected]

www.papefonds.nl

Stichting Maria Emalia Dorrepaal

Het doel is om herstellenden weer geschikt te maken voor het dagelijks leven.


Postbus 85441

2508 CC Den Haag

[email protected]

www.stichtingdorrepaal.nl

Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Voor projecten op het gebied van zorg en welzijn in Den Haag.


Postbus 13156

2501 ED Den Haag

070 - 362 49 53

[email protected]

www.haagsgroenekruisfonds.nl

Postcode Loterij Buurtfonds

Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen.


www.postcodeloterijbuurtfonds.nl

Betrokken Buurten van het VSB Fonds

Voor projecten die een goede invloed hebben actief burgerschap en saamhorigheid in de samenleving. Zoals het creëren van ontmoetingsplekken.

 

www.betrokkenbuurten.nl

Jeugd

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Voor projecten die ervoor zorgen dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen, sporten en leren.

 

Wibautstraat 212-214

1091 GS Amsterdam

020-6791200

https://gehandicaptekind.nl

Jeugdvakantieloket

Voor kampen en/of vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit de regio.


Postbus 895

2501 CW Den Haag

070 - 375 49 44

[email protected]

www.jeugdvakantieloket.nl

Stichting Kinderzorg Den Haag en Rotterdam

Voor projecten in de jeugdwelzijnszorg in Zuid-Holland.


Hobbemastraat 67

2526 JG Den Haag

06 - 16 37 08 35

[email protected]

www.kinderzorgdenhaagrotterdam.nl

Stichting Boschuysen

Projecten voor jongeren tot 30 jaar in heel Nederland die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben.


Koninginnegracht 15

2514 AB Den Haag

[email protected]

www.boschuysen.nl

Madurodam Kinderfonds

Het Kinderfonds gelooft dat in ieder kind iets groots schuilt. Het wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en hen inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Het fonds richt zich op projecten die zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed én empathie bevorderen bij kinderen. Daarbij gaat het om projecten en organisaties die kinderen leren zich te verplaatsen in anderen en stimuleren om voor anderen op te komen.


George Maduroplein 1

2584 RZ ’s-Gravenhage

[email protected]

www.madurodam.nl

Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage

Voor jeugdzorgprojecten in de regio Den Haag.


Postbus 85850

2508 CN 's-Gravenhage

[email protected]

www.projuventute-denhaag.nl

Fonds Schiefbaan Hovius

Het Fonds Schiefbaan Hovius (FSH) wil kinderen helpen van wie ouders niet de mogelijkheid hebben om te bieden wat nodig is voor een onbezorgde jeugd en een kansrijke toekomst. Jongeren te steunen die er niet in slagen zich zelfstandig te redden, door financiële hulp en ondersteuning te bieden. 


Fonds Schiefbaan Hovius

Prof. P.S. Gerbrandyweg 11

2584 CA Den Haag

[email protected]

www.schiefbaanhovius.nl

Ouderen

Fondsen voor ouderen

De Fondsen voor Ouderen willen het zoeken naar financiering van projecten gemakkelijker maken. Door het invullen van de quickscan ziet u snel welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.


https://fondsenvoorouderen.nl

Geloof & samenleving

Haëlla Stichting

Projecten op het terrein van geloof & samenleving, vrede & mensenrechten, samenleven in Nederland, milieu & duurzaamheid.


Jan van Nassaustraat 102

2596 BW Den Haag

070 - 324 99 29

[email protected]

www.haella.nl

Stichting Protestants Steunfonds

Voor personen en/of instellingen op protestants christelijke of humanitaire grondslag.


Correspondentie adres:

Ivoorhorst 267

2592 TK Den Haag

https://protestantssteunfonds.stichtingenregister.nl

Algemene fondsen

Fonds 1818

Werkt op een breed terrein. De negen aandachtsgebieden zijn: welzijn, maatschappelijke opvang, financiële zelfredzaamheid, vrijwilligerswerk, zorg, sport & spel & bewegen, educatie, natuur & milieu, amateurkunst. Binnen elk aandachtsgebied staat voorop dat de projecten bijdragen aan een betere samenleving en grotendeels worden uitgevoerd door vrijwilligers.


Postbus 895

2501 CW Den Haag

070 - 364 11 41

[email protected]

www.fonds1818.nl

Kansfonds

Kansfonds wil de uitsluiting van kwetsbare mensen voorkomen. Dat bereiken we door lokale initiatieven op weg te helpen, waarin mensen omzien naar elkaar.


's-Gravelandseweg 80

1217 EW Hilversum

Postbus 156

1200 AD Hilversum

035 624 96 51

[email protected]

www.kansfonds.nl

Stichting DOEN

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken.


[email protected]

www.stichtingdoen.nl

Stichting Levi Lassen

Projecten voor jeugd en sociaal-maatschappelijke projecten in Den Haag.


070 - 365 39 30

[email protected]

www.levilassen.nl

Stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds

Het Van Ravesteyn Fonds is een lokaal fonds, dat op basis van de doelstelling van de erflater gericht is op de stadsdelen Leidschendam en Stompwijk van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het fonds voorziet in individuele noden voor de inwoners van Leidschendam en Stompwijk (postcodes 2260 t/m 2267). Ook sociaal-culturele organisaties kunnen een beroep doen op dit fonds voor activiteiten (mede) ten behoeve van de inwoners van Leidschendam en Stompwijk.


Postbus 1007

2260 BA Leidschendam

[email protected]

www.vanravesteynfonds.nl

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds geeft financiële steun aan projecten gericht op meer sociale betrokkenheid in de samenleving.


030 6564524

[email protected] 

www.oranjefonds.nl

Rabobank Stimuleringsfonds

Kleinschalige, lokale projecten op duurzaam economisch, maatschappelijk en cultureel terrein.


www.rabobank.nl/particulieren/stimulering

VSBfonds

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Maatschappelijk betrokken studenten kunnen een studiebeurs aanvragen. Zo kan iedereen zijn of haar plek vinden en krijgen in onze diverse samenleving. Iedereen kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar.


Zuid-Holland: 030 230 3305

[email protected]

www.vsbfonds.nl

Sport

Sportverenigingen in Den Haag kunnen bij verschillende fondsen terecht voor extra financiële ondersteuning voor specifieke projecten. Voor een lijst van fondsen zie de website van gemeente Den Haag:

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/sport/voor-sportverenigingen/fondsen-voor-sportverenigingen.htm

Cultuur

CultuurSchakel

CultuurSchakel heeft verschillende subsidieregelingen voor de amateurpodiumkunsten in Den Haag. Ook biedt CultuurSchakel een overzicht van andere fondsen voor culturele projecten in Den haag.


Prinsegracht 27

2512 EW Den Haag

[email protected]

www.cultuurschakel.nl

Het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, monumentenzorg, natuurbehoud en geschiedenis en letteren.


Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

[email protected]

www.cultuurfonds.nl

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven door alle inwoners van Nederland. Aandachtsgebieden zijn amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.


Daalseplein 101

3511 SX Utrecht

[email protected]

www.cultuurparticipatie.nl

Corona

Voor kleine initiatieven ten tijde van coronacrisis, gericht op kwetsbaren in de samenleving. Kleinecoronahulp is een samenwerking van verschillende fondsen die actief zijn in heel Nederland en wordt uitgevoerd door de Haella Stichting.


www.kleinecoronahulp.nl

Meer weten?

Neem contact op met Pauline van der Valk via [email protected] of tel: 06 – 588 160 96.

Pauline van der Valk
Pauline van der ValkAdviseur en onderzoeker